19.-21. októbra 2021 -Medzinárodná vedecká konferencia „Kvalitná pôda ako cesta k zdravým potravinám v EÚ- výzvy do roku 2030“

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulta biotechnológie a potravinárstva organizujú v dňoch 19.-21. októbra 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Kvalitná pôda ako cesta k zdravým potravinám v EÚ- výzvy do roku 2030“.

Konferencia je organizovaná v rámci projektu Erasmus+, Jean Monnet project „Quality Soil as a Pathway to Healthy Food in the EU“, akronym FOODIE, č. 621119-EPP-1-2020-1-SK-EPPJMO-PROJECT.

Podujatie bude rozdelené na dve časti. Prvou časťou bude vedecké sympózium a druhou časťou bude korešpondenčná konferencia.  

V rámci sympózia vystúpia prednášajúci z 9 európskych krajín, a to z: Talianska, Holandska, Nemecka, Chorvátska, Bulharska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. Cieľom sympózia bude prezentácia aktuálnych výsledkov výskumu a porovnanie legislatívnej úpravy vo vybraných štátoch EÚ v oblasti ochrany pôdy a potravín. Významnou časťou sympózia budú panelové diskusie, kde budú mať odborníci priestor na výmenu najnovších poznatkov a diskusiu o najväčších problémoch z danej oblasti vo svojich krajinách. Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie bude sympózium organizované online prostredníctvom MS Teams.

Druhou časťou konferencie je korešpondenčná časť. Príspevky na korešpondenčnú konferenciu môžu záujemci zaslať e-mailom na: anna.bandlerova@uniag.sk najneskôr do 20. októbra 2021. Vybrané vedecké príspevky budú uverejnené v recenzovanom zborníku z konferencie.

Viac informácií o konferencii ako aj program sú dostupné na web stránke: http://foodie.uniag.sk/content/conference-october-19-21-2021-0