Orgány

Orgánmi AAEP sú :

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom  združenia, utvorené zo všetkých členov združenia
Predsedníctvo združenia je štatutárnym a výkonným orgánom združenia 

Predseda občianskeho združenia: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., E-mail :Anna.Bandlerova@gmail.com

Podpredsedami  občianskeho združenia sú:
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., E-mail :Lucia.Palsova@gmail.com
Mgr. Martin Dufala, PhD., E-mail: martin.dufala@flaw.uniba.sk
Mgr. Kristián Čechmánek, PhD., E-mail: kristian.cechmanek@uniag.sk

Revízor občianskeho združenia:
Ing. Zuzana Bohátová, E-mail: Bohatova.Zuzana@gmail.com