Členstvo

Členom združenia môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby. Členstvo v združení je dobrovoľné.O členstve v združení rozhoduje na základe písomnej prihlášky zaslanej na adresu AAEP valné zhromaždenie AAEP.Členstvo v AAEP vzniká  dňom právoplatného rozhodnutia valného  zhromaždenie AAEP o akceptácii členstva.

K právam členovzdruženia patrí najmä:
-      podieľať sa na činnosti združenia,
-      voliť a byť volený do orgánov združenia,
-      obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
-      byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

K povinnostiam členov patria najmä :
-      dodržiavať stanovy združenia,
-      pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
-      podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
-      platiť členské príspevky,
-      ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Členstvo v AAEPmôže zaniknúť :
-      vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
-      úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
-      zánikom združenia,
-      vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti 

O vylúčení rozhoduje Valné zhromaždenie AAEP nadpolovičnou väčšinou všetkých   členov AAEP .

 

 Členská prihláška pre Fyzické osoby

Členská prihláška pre Právnické osoby