O Nás

Asociácia Agrárnych a Environmentálnych právnikov (AAEP) ,bola zaregistrovaná 15.5.2018 na Ministerstve vnútra SR . Ide o občianske združenie,  ktoré je neziskovou  organizáciou založenou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení  a ktoré združuje fyzické a právnické osoby. Cieľom združenia sú  aktivity zamerané na podporu: 

a. rozvoja poznatkov z agrárneho a enviromentálneho práva 
b. výmeny skúseností, poznatkov a informácií medzi právnikmi, ktorí sa zaoberajú agrárnym a enviromentálnym právom.
c. stretnutí členov združenia 
d. organizovania  seminárov, konferencií, workshopov  venovaných špecifickým oblastiam agrárneho a enviromentálneho  práva. 
e. vyučovacej a vedeckej  činnosti  v oblasti agrárneho a enviromentálneho  práva.
f .prípravy a realizácie projektovej činnosti v oblasti agrárneho a enviromentálneho práva
g. študentskej vedeckej činnosti  študentov, ktorí prejavia záujem o problematiku agrárneho a environmentálneho práva 
 
AAEP bola 13.10 2018 prijatá za za riadneho člena Európskej rady pre vidiecke právo (CEDR z francúzskeho názvu Comité Européen de Droit Rural,založené v roku 1957). Ide o jedinečnú paneurópsku organizáciu reprezentujúcu právnikov a odborníkov pôsobiacich  vo sfére agrárneho práva.
Keďže CEDR zohráva významnú a špeciálnu konzultačnú úlohu vo vzťahu k FAO (Medzinárodnej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo), ako aj úlohu pozorovateľa vo vzťahu k Rade Európy, ktorý pravidelne poskytuje poradenstvo a pomoc inštitúciám EÚ je  členstvo AAEP v CEDR zrkadlom kvality a významu pôsobenia najdôležitejších národných asociácií v EÚ, ako aj právnikov a odborníkov mimo EÚ, pôsobiacich  v oblasti právnych vzťahov v poľnohospodárstve a vo vidieckom  priestore.